Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie mieć charakter otwarty i odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans w okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% Uczestników przewidzianych w Projekcie) w Biurze Projektu w Radomiu w godz. 8-16.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji będzie zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz złożenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, tj. zaświadczeniem z Urzędów Pracy (MUP albo PUP) potwierdzającym status osoby bezrobotnej, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,  ksero orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności w przypadku osób spełniających o kryterium.

W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie minimum 25 osób, spełniających podstawowe kryteria formalne:
1.    potwierdzony status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
2.    Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3.    Osoby powyżej 18 r.ż – poniżej 30 r.ż

Dodatkowo kandydaci będą oceniani w oparciu o kryteria preferencji:

  • Osoby niepełnosprawne - 10 pkt
  • miejsce zamieszkania  na terenie Lokalnego Programu Rewitalizacji – 10 pkt
  • miejsce zamieszkania (wg KC): pow. kozienicki gm. Kozienice, pow. Radom,  m. Radom os. - 10pkt
  • osoby pozostające  bez zatrudnienia - 5pkt
  • osoby bezrobotne – 5 pkt

Maksymalnie do zdobycia 35 pkt.
Wszystkie osoby aplikujące do udziału w projekcie zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowane o wynikach rekrutacji.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

 

Script logo